Hemokromatose og arv – primær hemokromatose

Hemokromatose skyldes i de aller fleste tilfeller arvelige forhold. Primær hemokromatose, som man ser ved ca. 80-90% av hemokromatosetilfeller i Norge, er en recessivt arvelig tilstand (dvs. at man må få arveanlegget fra begge foreldre for å utvikle sykdommen).

Genfeilen (mutasjonen) ved hemokromatose er nylig beskrevet (1) og er i et gen kalt HFE. Dette genet gir opphav til et protein som synes å være viktig for regulering av jernabsorpsjon. Ved store jernlagre vil det hos friske lages mye av HFE-proteinet, noe som fører til at jernabsorpsjonen reduseres. Ved hemokromatose er det en mutasjon i dette genet, C282Y, som gjør at man får et defekt HFE-protein og derfor ikke klarer å ”slå av” jernopptaket fra tarm på vanlig måte. Arvegangen ved hemokromatose er skjematisk presentert i figuren til høyre.

Besteforeldregenerasjonen representerer tre (av flere mulige) bærerkombinasjoner som kan føre til en foreldregenerasjon der alle er friske bærere. Når to friske bærere får barn sammen, blir den statistisk sannsynlige fordeling av arveanlegg som vist.

Siden hemokromatose er arvelig, må slektninger av hemokromatosepasienter også utredes for tilstanden. Søsken av pasienter med hemokromatose har 25% sjanse for selv å ha/få hemokromatose, mens tilsvarende tall for barn er ca. 5-8%. Praktisk kan utredning av aktuelle slektninger gjøres ved at pasienter med hemokromatose får skriftlig informasjon der det beskrives hvilke prøver slektningene bør ta hos egen lege (ta med brosjyre til egen lege). Ved primær hemokromatose vil man i de fleste tilfeller ha arvet C282Y mutasjonen fra begge foreldre. I tillegg til C282Y mutasjonen er det i HFE genet en variant kalt his63asp eller H63D. Personer som har arvet denne varianten fra den ene og C282Y mutasjonen fra den andre av sine foreldre (’compound’ heterozygot), synes å ha en noe økt risiko for å utvikle primær hemokromatose. Risikoen i denne gruppen er imidlertid betydelig mindre enn for dem som er C282Y homozygote. I tillegg til C282Y og H63D mutasjonene er det beskrevet andre sjeldne mutasjoner i HFE genet som kan gi opphav til hemokromatose.

1. Feder JN, Gnirke A, Thomas W, et al. A novel MHC class I-like gene is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. Nat Genet 1996;13:399-408.